Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

RECONEX
 
1.         Toepasselijkheid en voorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
Alle offerten, leveranties en diensten van gebruiker; en overeenkomsten die gebruiker sluit.
  1. Tenzij gebruiker daarmee uitdrukkelijk instemt, zijn andere voorwaarden dan die van gebruiker niet van toepassing en gelden voor al onze offerten en overeenkomsten uitsluitend onze voorwaarden.
 
2.         Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
-gebruiker: Reconex
-De wederpartij: degenen tot wie de offertes van Reconex zijn gericht en/of degenen met
  wie een overeenkomst wordt of is aangegaan.
 
3.         Aanbod en aanvaarding
Alle offertes van gebruiker zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien in een offerte van gebruiker een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de tegenpartij wordt aanvaard, heeft gebruiker het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 
4.         Prijs
A.     De door de gebruiker opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting voor bedrijven en inclusief omzetbelasting voor consumenten en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, tenzij gebruiker anders vermeldt.
B.     Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschied dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.
Is de wederpartij een consument dan heeft deze het recht om bij een prijsverhoging binnen een maand (doch voor daadwerkelijke levering of uitvoering) na het afsluiten van de overeenkomst in verband met de doorgevoerde prijsverhoging op te zeggen.
C.   De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na dagtekening factuur.

D.   De betaling in de webshop vindt plaats in het bestelproces van de webshop. Na afronding van het bestelproces ontvangt de koper een factuur van de bestelde goederen. Men kan betalen door Ideal, Mister Cash, Paypal en éénmalige overboeking. De klant zal niet automatisch ingeschreven/geaboneerd worden op de site van Reconex.
 
5.         Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van gebruiker uit hoofde van of niet tijdige levering of gebreken aan het geleverde is beperkt tot de netto factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende zaken, zulks evenwel tot maximaal het bedrag dat gebruiker op derden of assuradeuren kan verklaren.
Gebruiker aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade door gebruik van het geleverde om reden dat gebruik buiten zijn invloed geschied.
Dezelfde beperking van aansprakelijkheid geldt, indien gebruiker door de wederpartij uit andere hoofde dan de overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
Bovenstaande aansprakelijkheidbeperkingen gelden niet ter zake van opzet en grove schuld van bestuurders en leidinggevende ondergeschikten van gebruiker.
 
6.         Tijdstip van levering of uitvoering
Schriftelijk overeengekomen levering zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering dient de wederpartij derhalve gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
 
7.         Overmacht
Indien levering door een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming langer dan een maand wordt vertraagd, is ieder der partijen onder uitsluiting van verdere rechten bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet.
Onder overmacht van gebruiker worden in ieder geval verstaan:
-          de omstandigheden dat gebruiker een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
-          storingen in het verkeer.
-          Overheidsmaatregelen die gebruiker verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen.
-          Staking van personeel.
-          Onverhoopt ziekteverzuim personeel.
 
8.         Onvoorziene omstandigheden
Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat gebruiker of de wederpartij naar redelijkheid en billijkheid ongewijzigde nakoming door gebruiker respectievelijk de wederpartij niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van gebruiker respectievelijk de wederpartij de overeenkomst wijzigen of gedeeltelijk ontbinden.
 
9.         Reclames
A.     Bij aflevering dient de wederpartij te controleren of de geleverde goederen, diensten of werkzaamheden overeenkomen met de gedane opdracht en aanbieding.
B.     Reclames voor zichtbare gebreken, tekortkomingen ten aanzien van goederen  worden alleen dan in behandeling genomen na schriftelijke indiening binnen acht dagen na aflevering.
C.     Wederpartij dient te onderzoeken of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden.
D.     De wederpartij kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat.
E.      Zichtbare gebreken binnen acht dagen en niet zichtbare gebreken onmiddellijk nadat de wederpartij ze heeft ontdekt, doch uiterlijk zes maanden na levering der zaken, dienen schriftelijk te worden gemeld onder vermelding van datum levering en factuurnummer, uitgezonderd hydrofoberende werking waar een garantie van 10 jaar van het product staat.
Uitgesloten van deze garantie is indien wederpartij zelf, of door derden werkzaamheden aan onderdelen waarop de garantie betrekking heeft, heeft laten verrichten of andere oorzaken buiten verantwoordelijkheid van gebruiker hieraan te grondslag liggen.
Reclames ontslaat wederpartij niet van het tijdig betalen van de factuur betreffende het geleverde.
In geval van gegronde en naar behoren ingediende klachten overeenkomstig het vermelde onder A, B, of C van dit artikel, is gebruiker zulks te zijnen keuze, rekening houdend met de belangen van de wederpartij en de aard van de klacht, verplicht tot:
-          Aflevering van het ontbrekende.
-          Vervanging van de afgeleverde zaken.
Gebruiker zal deze keuze binnen veertien dagen na correcte melding van de klacht doen en vervolgens zijn verplichtingen binnen een redelijk termijn van maximaal 30 dagen nakomen.
Bij gebreke hiervan is de wederpartij bevoegd tussen bovengenoemde verplichtingen van gebruiker te kiezen, of zelf een voorstel te doen.
Bij geen overeenstemming over de oplossing van de ingediende klacht door wederpartij zullen beiden op gedeelde kosten een gezamenlijke onafhankelijke deskundige inschakelen welke een bindend advies zal uitbrengen.
 
10.       Opschorten en ontbinden
A.     In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is gebruiker gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst tenzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Gedurende de opschorting is gebruiker bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor ontbinding van de overeenkomst.
B.     De wederpartij is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 
11.       Annulering
Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel luidende “opschorting en ontbinding”, komen partijen met betrekking tot annuleringen het volgende overeen:
  1. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden.
  2. Bij annulering door de wederpartij tot en met de veertiende dag dat de overeenkomst met gebruiker is gesloten, is de wederpartij aan de gebruiker verschuldigd 25% van de totale in de overeenkomst vermelde prijs.
Bij annulering door de wederpartij vanaf de vijftiende dag na de dag dat de wederpartij met gebruiker een overeenkomst heeft gesloten tot en met de negenentwintigste dag na de dag der overeenkomst met gebruiker, is de wederpartij aan gebruiker verschuldigd 50% van de totale in de overeenkomst met gebruiker vermelde prijs.
 
 
 
Bij annulering door wederpartij vanaf de dertigste dag dat de overeenkomst met gebruiker is gesloten, is de wederpartij aan gebruiker verschuldigd 100%, dus het totale bedrag dat staat vermeld in de door gebruiker met wederpartij gesloten overeenkomst.
Bij annulering van de bestelling van producten welke speciaal voor de wederpartij zijn gemaakt is altijd 100 % verschuldigd van de overeengekomen prijs en afname verplichting.
  1. Het bepaalde in de volgende artikelen genaamd “betaling” en “te late betaling” is ook op alle annulering van toepassing.
 
12.       Te late betaling
  1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is gebruiker gerechtigd de Nederlandse wettelijke rente in rekening te brengen.
Voorts zal de wederpartij bij overschrijding van de betalingstermijn redelijkerwijs noodzakelijke kosten ten verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd zijn.
De in rekening te brengen aanmaningskosten en andere administratieve kosten van gebruiker worden op voorhand gesteld op 10% van het factuurbedrag.
Wanneer incasso in handen van advocaat of deurwaarder wordt gegeven zullen de door de wederpartij verschuldigde kosten tenminste gelijk zijn aan de declaratietarieven voor advocaten of deurwaarder.
Door de wederpartij gedane betaling strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van alle verschuldigde rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur of op de rentekosten.
B.     Indien de wederpartij in verzuim is en/of gebruiker op goede gronden heeft te vrezen, dat de wederpartij niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, zal gebruiker, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten gerechtigd zijn:
-          Vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.
-          De uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
-          Overeengekomen betalingstermijnen al dan niet in andere overeenkomsten, te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
-          Zijn verplichtingen uit alle andere overeenkomsten met de wederpartij op te schorten. Gebruiker zal slechts tot de bovengenoemde maatregelen gerechtigd zijn voor zover de (gevreesde) tekortkoming van de wederpartij deze maatregelen rechtvaardigt.
 
13.       Toe te passen recht en competente rechter
Op alle overeenkomsten van en met de gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.
In geval van geschillen die zijn onderworpen  aan de rechtsmacht van de rechtbank, zal uitsluitend de rechtbank bevoegd zijn van de plaats waar gebruiker is gevestigd, tenzij de wederpartij echter uitsluitend wanneer deze consument is binnen een maand nadat gebruiker zich op dit beding heeft beroepen kiest voor berechting door de volgens de wet bevoegde rechter. Voor vorderingen van gebruiker is evenwel ook de rechtbank van de vestigingsplaats van wederpartij bevoegd.
Onze algemene Voorwaarden liggen tevens gedeponeerd bij de K.v.K. te Amsterdam onder nr.34241649.

 
Hulp nodig?

Hulp nodig?

Bel ons op 06-53845421
Mail ons naar info@reconex.nl